CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

BEZPEČNOSTNÁ SPRÁVA

Bezpečnostnú správu má povinnosť vyplývajúcu zo zákona vypracovať prevádzkovateľ podniku zaradeného do kategórie B.

Účelom bezpečnostnej správy, ktorú vypracuje spoločnosť Chemical Plant Design, s.r.o, je podať komplexnú charakteristiku podniku, a to:

 • Zameranie
 • Umiestnenie
 • Činnosti
 • Nebezpečenstvá
 • Opatrenia na bezpečnú prevádzku
 • Prevencia ZPH
 • Pripravenosť na zdolávanie ZPH
 • Väzby medzi jednotlivými časťami podniku
 • Vzťah k okoliu

Bezpečnostná správa vypracovaná na našom pracovisku preukáže:

 • Že bol vypracovaný a zavedený do praxe:
 • Program prevencie závažných priemyselných havárií
 • Bezpečnostný riadiaci systém
 • Že boli identifikované havarijné nebezpečenstvá
 • Že bol vypracovaný havarijný plán

Bezpečnostná správa bude poskytovať údaje na:

 • Vypracovanie podkladov pre ochranu obyvateľstva
 • Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 • Informovanie verejnosti