CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

HODNOTENIE RIZIKA ZPH

Hodnotenie rizík závažných priemyselných havárií (skrátene ZPH), vypracované na základe podkladov poskytnutých zadávateľom, bude obsahovať:

 • Stručný popis technologického procesu
 • Zoznam vybraných nebezpečných látok (ďalej skrátene VNL)
 • Popis chemických reakcií, ktoré prebiehajú v technologickom procese, možné chemické reakcie, ktoré môžu prebiehať pri nezvládnutí technologického procesu a vytvárajú VNL, chemické reakcie pri termickom rozklade VNL (požiar).
 • Identifikácia a lokalizácia zdrojov rizík ZPH, ich špecifikácia a rekapitulácia
 • Posúdenie zistených zdrojov indexovou metódou Dow’s Fire Explosion index
 • Určenie inicializačných udalostí a ich početnosť
 • Zostavenie scenárov možných ZPH
 • Modelovanie dosahu prejavov scenárov ZPH – prejavy toxické, horľavosti, výbušnosti
 • Analýza zraniteľnosti životného prostredia
 • Odporúčania
 • Grafické znázornenie dosahu prejavov ZPH
 • Karty nebezpečných látok

Modelovanie dôsledkov prejavov scenárov ZPH je spracovávané simulačným softwarom ALOHA a ASSESS-RISK.

Modelovanie dôsledkov prejavov scenárov ZPH simulačným softwarom ALOHA a ASSESS-RISK je robené posudzovaním náhodných udalostí:

 • Tank explosion
 • Boil over
 • BLEVE
 • UVCE
 • Jet Fire
 • Tank Fire
 • Pool Fire
 • Rozptyl spôsobený porušením potrubia

Program simuluje dôsledky prejavov trinástich najvýznamnejších typov zariadení, ktoré sa nachádzajú v chemických prevádzkach.
Program pri simulácii používa vlastnú databázu látok a umožňuje vytvárať aj ich zmesi.
Program umožňuje zobrazenie prejavov scenárov ZPH na podklade vložených máp, res. Lay-outoch prevádzok spracovaných v CAD. Zobrazenie dopadov je možné získať v tabuľkovej forme ako aj v grafickej forme v 2D alebo 3D, kde je možné sledovať priebeh dosahu v reálnom čase. Výstup zobrazenia prejavov scenárov ZPH umožňuje sledovať aj priebeh dominoefektu na okolité zariadenia a objekty.