CHCETE INVESTOVAŤ, HĽADÁTE SPOLUPRÁCU SME TU PRE VÁS,
ABY SME VÁM POMOHLI PRI VAŠOM ROZHODOVANÍ
 

HAVARIJNÝ PLÁN

Havarijný plán má povinnosť vyplývajúcu zo zákona vypracovať prevádzkovateľ podniku zaradeného do kategórie A a B.

Havarijný plán vypracovaný spoločnosťou Chemical Plant Design, s.r.o. bude obsahovať:

 • Potrebné údaje o podniku
 • Spôsob výstrahy a varovania
 • Scenáre reprezentatívnych druhov ZPHa opatrenia na ich efektívne zdolávanie a obmedzenie ich následkov
 • Určenie zón ohrozenia
 • Opis materiálneho a personálneho vybavenia a použiteľných prostriedkov potrebných na zdolanie ZPH
 • Opatrenia na zabezpečenie ochrany alebo evakuácie ohrozených osôb a majetku
 • Opatrenia na zabezpečenie súčinnosti s príslušnými orgánmi a inými subjektami na území podniku a v jeho okolí
 • Spôsob školenia a výcviku zamestnancov a podnikových útvarov

Plnením nami vypracovaného havarijného plánu bude zabezpečené:

 • Havarijná pripravenosť pre prípad ZPH
 • Zvládnutie prípadnej ZPH a obmedzenie jej následkov
 • Ochrana životov a zdravia ľudí v podniku a jeho okolí
 • Ochrana životného prostredia a majetku v podniku a jeho okolí
 • Možnosť obnovy (sanácie) životného prostredia v mieste ZPH
 • Zníženie možnosti vzniku následných havárií
 • Efektívne využitie všetkých technických a organizačných prostriedkov záchranných a zásahových jednotiek
 • Potrebná zdravotnícka starostlivosť postihnutým osobám
 • Potrebná informovanosť zamestnancov, dotknutej verejnosti a príslušných orgánov, s ktorých súčinnosťou sa uvažuje
webdesign by positive 2003 / Powered by redakčný systém  WebDoors CMS